REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI „POLSKA NIEZWYKŁA POWERED BY T-MOBILE”

1.Postanowienia ogólne

1.1.Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu „Polska Niezwykła powered by T-Mobile”(dalej „Serwis”) stanowiącego usługę świadczoną drogą elektroniczną

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.2.Usługa świadczona jest przez PN Operator Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Poczty Gdańskiej 22a, 02-495 Warszawa, wpisaną do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000448014, NIP:

5223003239, REGON: 146520893, (dalej „Usługodawca”).

1.3.Serwis kierowany jest do użytkowników telefonicznych sieci mobilnych prowadzonych przez operatora telekomunikacyjnego T-Mobile Polska SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12,

02-674 Warszawa; KRS nr 0000391193, (dalej „Operator”).

1.4.Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest:

1.4.1.aktywna karta SIM w sieci Operatora;

1.4.2.posiadanie telefonu komórkowego (działającego w sieci Operatora) zaopatrzonego we właściwy system operacyjny;

1.4.3.aktualna lista systemów operacyjnych jest dostępna w Serwisie w zakładce http://polskaniezwykla.pl/tmobile

1.5.Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

1.6.Pobranie Aplikacji jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji w Serwisie. Korzystanie z Aplikacji w ramach subskrypcji (dalej „Subskrypcja”) czyli automatycznie odnawialnego abonamentu jest

odpłatne.

1.7.Uruchomienie i korzystanie z określonych usług Aplikacji może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisie.

1.8.Dane osobowe użytkowników Serwisu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i

prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Ochrona Prywatności w Serwisie Polska Niezwykła powered by T-Mobile” zamieszczonej w Serwisie.

2.Definicje

2.1.Regulamin – znaczenie nadano w pkt 1.1 powyżej.

2.2.Usługodawca – znaczenie nadano w pkt 1.2 powyżej.

2.3.Operator– znaczenie nadano w pkt 1.3.

2.4.Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we

własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będące upoważnionym dysponentem telefonu komórkowego obsługiwanego w sieci telekomunikacyjnej Operatora na którym ma zostać

zainstalowana Aplikacja.

2.5.Serwis – serwis internetowy pn. „Polska Niezwykła powered by T-Mobile”- internetowy serwis prowadzony przez Usługodawcę dostępny w domenie www.polskaniezwykla.pl/tmobile pozwalający

na pobranie Aplikacji.

2.6.Aplikacja - oprogramowanie przygotowane przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi, przeznaczone do instalacji w telefonie komórkowym, udostępniające Użytkownikowi materiały z

zakresu tematyki: turystyka, kultura, rozrywka, sport.

2.7.Subskrypcja – usługa, która umożliwia ciągły dostęp do Aplikacji.

2.8.Konto Użytkownika –konto identyfikujące użytkownika w Aplikacji.

3.Zasady świadczenia usług

3.1.Usługodawca udostępnia Aplikację za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem.

3.2.Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom sieci telefonii mobilnej T-Mobile korzystania z Aplikacji i udostępnianych w jej ramach materiałów z zakresu tematyki: turystyka, kultura, rozrywka.

3.3.Wszelkie prawa do Serwisu jako całości należą do Usługodawcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, materiałów video, oprogramowania i

pozostałych elementów chronionych prawem) do Administratora lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.v

3.4.Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr

119, poz. 1117 z późn. zm.).

3.5.Korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Korzystanie z

Aplikacji wymaga jednocześnie przestrzegania właściwych regulaminów Operatora.

3.6.Korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Usługodawcy lub pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to w szczególności

zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości. Zakaz ten obejmuje

także zakaz dokonywania tzw. przedruków prasowych. Informacje na temat możliwości uzyskania zezwoleń i/lub licencji na korzystanie w konkretnych materiałów udostępnianych w Serwisie

można uzyskać pod adresem e-mail: administrator@polskaniezwykla.pl

3.7.Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów, jego zawartości a w szczególności Aplikacji może być sankcjonowane na podstawie przepisów prawa

cywilnego i karnego.

3.8.Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług

podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych

podmiotów przez użytkowników.

3.9.Usługodawca dokłada wszelkich starań by przedstawione w Serwisie informacje były rzeczowe i aktualne. Nie gwarantuje, jednak że informacje przedstawione w Serwisie będą przydatne do

zamierzonego przez Użytkownika celu, dla jakiego Użytkownik ich poszukiwał, szczególnie w przypadkach gdy informacje te dotyczą wydarzeń realizowanych przez podmioty trzecie.

4.Charakterystyka funkcjonowania i korzystania z aplikacji.

4.1.Serwis umożliwia Użytkownikom pobranie Aplikacji.

4.2.Pobranie Aplikacji z Serwisu możliwe jest po połączeniu z Serwisem i wybraniu opcji „Pobierz aplikację”.

4.3.Przystąpienie do korzystania z Aplikacji wymaga zaakceptowania Regulaminu pojawiającego się przy pierwszym otwarciu Aplikacji.

4.4.Podstawowe funkcjonalności Aplikacji to prezentowanie Użytkownikowi:

4.4.1.Atrakcji turystycznych poprzez:

4.4.1.1. Funkcję pozwalającą na wyświetlanie atrakcji turystycznych na podstawie geolokalizacji Użytkownika lub wskazanego przez Użytkownika adresu;

4.4.1.2. Funkcję umożliwiającą prezentację atrakcji w wybranej przez Użytkownika kategorii – zabytki, niezwykłe, przyroda, rozrywka, dla aktywnych;

4.4.1.3. Funkcję pozwalającą na wyświetlanie galerii zdjęć danej atrakcji turystycznej;

4.4.1.4. Funkcję prezentującą lokalizację atrakcji turystycznej na mapie

4.4.1.5. Funkcję umożliwiającą uruchomienie nawigacji do wybranej atrakcji

4.4.1.6. Funkcję umożliwiającą prezentację prognozy pogody dla wskazanej przez użytkownika atrakcji turystycznej

4.4.1.7. Funkcję umożliwiającą dodanie atrakcji turystycznej do schowka

4.4.1.8. Funkcję umożliwiającą dodanie własnego zdjęcia do galerii atrakcji turystycznej

4.4.2.Wydarzeń i imprez kulturalno-rozrywkowych poprzez:

4.4.2.1. Funkcję pozwalającą na wyświetlanie imprez i wydarzeń na podstawie geolokalizacji użytkownika lub wskazanego przez użytkownika adresu

4.4.2.2. Funkcję umożliwiającą prezentację imprez i wydarzeń w wybranej przez użytkownika kategorii – Muzyka, Teatr, Rodzinnie, Sport, Pozostałe

4.4.2.3. Funkcję umożliwiającą prezentację imprez i wydarzeń w wybranym przez użytkownika przedziale czasowym

4.4.2.4. Funkcję pozwalającą na wyświetlanie grafiki promującej dane wydarzenie

4.4.2.5. Funkcję prezentującą lokalizację wydarzenia na mapie

4.4.2.6. Funkcję umożliwiającą uruchomienie nawigacji do wybranego wydarzenia

4.4.2.7. Funkcję umożliwiającą prezentację prognozy pogody dla wskazanego przez użytkownika wydarzenia

4.4.2.8. Funkcję umożliwiającą dodanie wydarzenia do schowka

4.4.3.Repertuaru kin poprzez:

4.4.3.1. Funkcję pozwalającą na wyświetlanie kin na podstawie geolokalizacji Użytkownika lub wskazanego przez użytkownika adresu

4.4.3.2. Funkcję pozwalającą na prezentację repertuaru na najbliższe dni dla wskazanego przez Użytkownika kina

4.4.3.3. Funkcję umożliwiającą prezentację prognozy pogody dla wskazanego przez Użytkownika kina

4.4.3.4. Funkcję prezentującą lokalizację na mapie

4.4.3.5. Funkcję umożliwiającą uruchomienie nawigacji do wybranego kina

4.4.4.Prognozy pogody poprzez:

4.4.4.1. Funkcję umożliwiającą prezentację prognozy pogody na kolejne 5 dni zawierającą podstawowe informacje dotyczące pogody (temperatura powietrza oraz opis warunków atmosferycznych)

5.Aktywowanie Aplikacji. Subskrypcja.

5.1.Użytkownik korzysta z Aplikacji w ramach Subskrypcji. Aby móc korzystać z Aplikacji Użytkownik powinien uruchomić subskrypcje.

5.2.Aktywacja Subskrypcji następuje po wysłaniu przez Użytkownika bezpłatnej wiadomości SMS na numer 8089 o treści PN. Dokonując aktywacji Subskrypcji Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się

z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.

5.3.Opłata za usługę Subskrypcji nie jest pobierana przy pierwszej aktywacji Subskrypcji na okres promocyjny pierwszych 7 dni.

5.4.Po zakończeniu okresu promocyjnego pierwszych 7 dni aktywna Subskrypcja zostanie automatycznie przedłużana o okres trwający 30 dni. Cykl ten będzie się powtarzać do momentu

dezaktywacji Subskrypcji przez Użytkownika.

5.5.Dzień przed końcem bezpłatnego 7- dniowego okresu Subskrypcji, Użytkownik otrzymuje komunikat SMS zawierający:

5.5.1.informacje o automatycznym przedłużeniu Subskrypcji na kolejny okres,

5.5.2.wysokość opłaty za kolejny okres

5.5.3.opis sposobu anulowania/zakończenia Subskrypcji (rozwiązania umowy).

5.6.Wysokość opłaty za przedłużenie Subskrypcji wynosi 3zł (z VAT) i umożliwia dostęp do Subskrypcji przez kolejnych okres 30 dni. Opłata będzie pobierana od Użytkownika przez Operatora. Opłata

za treść będąca przedmiotem usług dodanych bez względu na to, jakim kanałem została dokonana jest doliczana do faktury (dla Użytkowników będących abonentami, którzy są stroną umowy

zawartej na piśmie przewidującej cykliczne wystawianie faktur), bądź odliczana z konta prepaid. W przypadku przedłużenia Subskrypcji usługi dodanej na pierwszy i następne okresy płatne opłata

pobierana jest z góry.

5.7.Subskrypcja jest aktywna do czasu jej dezaktywacji przez Użytkownika. Dezaktywacja Subskrypcji jest bezpłatna. Dezaktywacji Subskrypcji można dokonać w dowolnym momencie za

pośrednictwem Aplikacji lub przez samodzielne wysłanie wiadomości SMS o treści: PN ANULUJ na numer 8717, przy czym dezaktywacja odnosi skutek z końcem bieżącego okresu Subskrypcji.

5.8.Użytkownik otrzyma od Operatora powiadomienie SMS o dezaktywacji Subskrypcji.

5.9.Po dezaktywacji Subskrypcji konto Użytkownika u Operatora nie będzie obciążane opłatami z tytułu Subskrypcji. Opłata pobrana za okres Subskrypcji, w którym nastąpiła dezaktywacja nie będzie

zwracana.

5.10.Po dezaktywacji Subskrypcji Użytkownik nie może ponownie aktywować Subskrypcji w zakresie bezpłatnego dostępu do Aplikacji w okresie promocyjnym pierwszych 7 dni.

5.11.Użytkownik może jednak ponownie aktywować Subskrypcję płatną wiadomością SMS wysłaną za pośrednictwem Aplikacji lub płatną wiadomością SMS o treści PN wysłaną samodzielnie na

numer 7389. Wysokość opłaty za aktywujący SMS wynosi 3,69zł (z VAT). Tak aktywowana Subskrypcja jest automatycznie przedłużana o kolejne 30 dni zgodnie z pkt 5.6 powyżej.

5.12.Użytkownik prócz opłaty wskazanej w pkt 5.6 i 5.11 Regulaminu będzie obciążany dodatkowo przez Operatora kosztami związanymi z transferem danych za korzystanie z Aplikacji zgodnie ze

stawkami Operatora sieci. Szczegółowe informacje na temat cenników i taryf można uzyskać u Operatora.

6.Konto Użytkownika

6.1.W celu korzystania z niektórych funkcji Aplikacji (np. dodawanie zdjęć, dodawanie wskazówek, synchronizacja schowka) Użytkownik zobowiązany jest do rejestracji Konta Użytkownika w

Serwisie.

6.2.Serwis będzie powiadamiał automatycznie o konieczności rejestracji Konta przed przystąpieniem Użytkownika do korzystania z takiej funkcji.

6.3.Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto.

6.4.Niedopuszczalne jest przekazywanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora.

6.5.Proces rejestracji przebiega poprzez:

6.5.1na stronie http://www.polskaniezwykla.pl należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny;

6.5.2.rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu, obejmujących m.in.: login (nazwę użytkownika), e-mail i hasło dostępu;

6.5.3.zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

6.6.Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail, link do aktywacji Konta. Użytkownik winien aktywować Konto w

ciągu 7-miu dni od dnia otrzymania linku do aktywacji Konta. Po upływie tego terminu nieaktywowane konto zostaje automatycznie usuwane.

6.7.Korzystając z podanego podczas rejestracji loginu oraz hasła można zalogować się w Serwisie by korzystać z funkcjonalności dostępnych po rejestracji. Przybrany przez Użytkownika login (tj.

nazwa Użytkownika) może być dowolny, jednak nie może on naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani postanowień niniejszego Regulaminu. Login umożliwia logowanie w Serwisie i

identyfikuje Użytkownika w Serwisie. Z chwilą zamknięcia Konta Użytkownika jego login nie będzie mógł zostać przybrany w Serwisie przez inną osobę.

6.8.Użytkownik zobowiązany jest do przywiązywania szczególnej wagi do postępowania z hasłem dostępu do Konta, a w szczególności jego właściwego zabezpieczenia. Usługodawca nie ponosi

odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia hasła przez użytkownika bez względu na okoliczności i przyczyny jego ujawnienia i/lub wykorzystania przez osoby trzecie.

6.9.Dane osobowe Użytkownika podane przy procesie rejestracji będą przetwarzane w celu udostępnienia Konta i świadczenia usług w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach

Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane na inne potrzeby objęte zgodą Użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych

wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako niezbędne/konieczne może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług udostępnianych w Serwisie. Szczegółowe informacje na

temat ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Ochrona Prywatności w Serwisie Polska Niezwykła ” dostępnej na stronach Serwisu.

Przetwarzane przez Usługodawcę dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6.10.Użytkownik może w każdym czasie zażądać zamknięcia jego Konta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres administrator@polskaniezwykla.pl z jasno sprecyzowanym żądaniem zamknięcia

Konta.

6.11.Użytkownik zastrzega zamknięcie Konta Użytkownika, w przypadku gdy:

6.11.1.Użytkownik nie aktywuje Konta zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie,

6.11.2.Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgody z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

6.11.3.Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez okres następujących do sobie 90 dni;

6.11.4.Użytkownik przestanie być abonentem Operatora

6.12.Z chwilą zamknięcia Konta Użytkownika, Użytkownik traci dostęp do swojego Konta.

6.13.Zamknięcie Konta na zasadach określonych powyżej nie powoduje usunięcia z Serwisu Materiałów Użytkownika, ani wygaśnięcia udzielonych przez użytkownika stosownych upoważnień.

7.Postanowienia końcowe

7.1.Usługodawca dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Aplikacji , nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub

dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Usługodawcy.

7.2.Usługodawca zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym

podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu i Aplikacji. Usługodawca dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

7.3.Problemy techniczne oraz reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Aplikacji należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: t-mobile@polskaniezwykla.pl. Usługodawca dołoży

starań aby odpowiedzieć na nie w ciągu dwóch dni roboczych.

7.4.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

7.5.Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami

funkcjonalności Serwisu lub rozwojem Aplikacji lub w związku ze zmianą zasad współpracy z Operatorem. O zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez Aplikację.

7.6.W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo dezaktywować Subskrypcję na zasadach i z konsekwencjami ustalonymi w pkt. 5.7 Regulaminu.

7.7.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

7.8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 sierpnia 2013 r. i podlega prawu polskiemu.