Dostepna również w Get it on Google Play
Strona główna Regulamin

Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego polskaniezwykla.pl (dalej „Serwis”) prowadzonego pod adresem URL: www.polskaniezwykla.pl i warunki usług świadczonych w Serwisie drogą elektroniczną.

2. Administratorem i wydawcą Serwisu jest Demart SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poczty Gdańskiej 22a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285820, o kapitale zakładowym w wysokości 8 500 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 522-26-35-865 (dalej „Administrator”).

3. Do korzystania z Serwisu i udostępnianych w jego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron WWW.

4. Każdy użytkownik, z momentem rozpoczęcia korzystania z Serwisu i udostępnianych w ramach Serwisu usług, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz regulaminów innych świadczonych przez Administratora usług wybranych przez użytkownika (o ile usługi te posiadają odrębne regulaminy).

5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Administrator oraz osoby trzecie mogą udostępniać w Serwisie również odpłatne usługi, które zostaną odpowiednio oznaczone a dostęp do nich będzie odbywał się na zasadach ustalonych w odrębnych regulaminach.

6. Korzystanie z określonych usług może wymagać uprzedniej rejestracji użytkownika w Serwisie.

7. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub korzystanie z usługi bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w „Polityce Prywatności” zamieszczonej w Serwisie.

II. Definicje

1. Serwis – serwis polskaniezwykla.pl, o charakterze turystycznym, działający pod adresem internetowym http://polskaniezwykla.pl/.

2. Administrator – firma Demart S.A., która świadczy usługę bezpłatnego udostępniania zasobów Serwisu jego Użytkownikom.

3. Użytkownik – każda osoba, która posiada dostęp do Serwisu, korzysta z jego funkcjonalności, odbiera treści opublikowane w Serwisie oraz zamieszcza własne. Użytkownik jest osobą, w stosunku do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji.

5. Materiał – wszelkie materiały (teksty, zdjęcia, filmy, linki, opinie, komentarze, a także inne materiały, które zostały przesłane jako mające zostać opublikowane w Serwisie), które Użytkownik może zamieszczać w Serwisie za pomocą udostępnionych funkcjonalności.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Rejestracja – rejestracja w Serwisie, której dokonuje Użytkownik po podaniu adresu e-mail oraz unikalnego hasła każdorazowo wpisywanego przy logowaniu.

III. Zawartość Serwisu

1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do zasobów udostępnianych w Serwisie, w szczególności z zakresu tematycznego: podróże, turystyka i historia oraz do usług świadczonych w Serwisie, a w szczególności możliwości tworzenia: komentarzy, rozwinięć, konta użytkownika i in. Osobną usługą dostępną w Serwisie jest sklep internetowy, w którym można dokonać zakupów.

2. Wszelkie prawa do Serwisu jako całości należą do Administratora, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, materiałów video, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Administratora lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Administratora w Serwisie.

3. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

4. Korzystanie z materiałów udostępnianych w Serwisie możliwe jest wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne niż zastrzeżone w pkt. III. 4 powyżej korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Administratora lub pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci Serwisu lub poszczególnych elementów jego zawartości. Zakaz ten obejmuje także zakaz dokonywania tzw. przedruków prasowych. Informacje na temat możliwości uzyskania zezwoleń i/lub licencji na korzystanie w konkretnych materiałów udostępnianych w Serwisie można uzyskać pod adresem e-mail: pn@polskaniezwykla.pl.

6. Bezprawne lub niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

7. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zakres i warunki korzystania z ofert i usług podmiotów trzecich są określone w odrębnych regulaminach ustalonych przez te podmioty.

IV. Korzystanie z Serwisu

1. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi tam zasobami mają wszyscy użytkownicy sieci Internet odwiedzający Serwis. Dotyczy to zarówno materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora, jak i przez jego użytkowników.

2. Aktywne (interaktywne) korzystanie z Serwisu, a w tym np. możliwość zamieszczania komentarzy i rozwinięć, proponowania nowych miejsc, dodawania i oceniania zdjęć mają jedynie użytkownicy zarejestrowani.

3. Użytkownik odwiedzający Serwis ma możliwość zarejestrowania się i założenia konta.

4. Konto jest udostępnianą w Serwisie usługą elektroniczną (dalej „Konto”). Konto jest udostępniane użytkownikom bezpłatnie. Warunkiem korzystania z Konta jest uprzednie zarejestrowanie się w Serwisie.

5. Konto umożliwia zarejestrowanemu użytkownikowi pełne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Serwisu dostarczanych przez Administratora, w szczególności pozwala na umieszczanie (wprowadzanie, prezentowanie i przechowywanie) w Serwisie przez użytkownika jego własnych materiałów (dalej „Materiały Użytkownika”), w tym m.in. danych, zdjęć, własnych galerii zdjęć, własnej mapy ulubionych miejsc w oparciu o dane dostępne w Serwisie, komentarzy, rozwinięć do artykułów i in. materiałów wprowadzonych do Serwisu przez użytkownika.

6. Użytkownikiem Konta może zostać osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W braku takiej zgody osoby niepełnoletnie zobowiązanie są do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Serwisu.

7. Użytkownik może założyć wyłącznie jedno Konto. Niedopuszczalne jest przekazywanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim bez uprzedniej zgody Administratora.

8. Proces rejestracji przebiega poprzez:

    na stronie http://www.polskaniezwykla.pl należy wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny;
    rejestracja wymaga podania danych wskazanych w formularzu, obejmujących m.in.: login (nazwę użytkownika), e-mail i hasło dostępu;
    zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

Po wysłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, użytkownik otrzymuje na podany przez niego adres e-mail, link do aktywacji Konta. Użytkownik winien aktywować Konto w ciągu 7-miu dni od dnia otrzymania linku do aktywacji Konta. Po upływie tego terminu nieaktywowane konto zostaje automatycznie usuwane.

9. Korzystając z podanego podczas rejestracji loginu oraz hasła można zalogować się w Serwisie i korzystać z jego funkcjonalności. Przybrany przez użytkownika login (tj. nazwa użytkownika) może być dowolny, jednak nie może on naruszać przepisów prawa, dobrych obyczajów ani postanowień niniejszego Regulaminu. Login umożliwia logowanie w Serwisie i identyfikuje użytkownika w Serwisie. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika jego login nie będzie mógł zostać przybrany w Serwisie przez inną osobę.

10. Użytkownik zobowiązany jest do przywiązywania szczególnej wagi do postępowania z hasłem dostępu do Konta, a w szczególności jego właściwego zabezpieczenia.

11. Dane osobowe użytkownika podane przy procesie rejestracji będą przetwarzane w celu udostępnienia Konta i świadczenia usług w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane na inne potrzeby objęte zgodą użytkownika, np. w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych Administratora i jego kontrahentów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jako niezbędne/konieczne może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych usług udostępnianych w Serwisie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w informacji pn. „Ochrona Prywatności w Serwisie Polskaniezwykla.pl” dostępnej na stronach Serwisu. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, jeżeli wynika to z przepisów prawa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia z bazy Administratora.

12. W przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem, nastąpić może zmiana administratora danych osobowych użytkowników. Ewentualny nowy administrator (następca prawny aktualnego Administratora i ew. podwykonawca) będzie miał prawo przetwarzania danych osobowych użytkownika jedynie w takim zakresie w jakim może je przetwarzać aktualny Administrator (Demart SA).

13. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zamknięcia jego Konta przez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@polskaniezwykla.pl z jasno sprecyzowanym żądaniem zamknięcia Konta.

14. Administrator zastrzega zamknięcie Konta użytkownika, w przypadku gdy:

a) użytkownik nie aktywuje Konta zgodnie z zasadami przewidzianymi w pkt. IV. 8 Regulaminu,

b) użytkownik wykorzystuje Konto w sposób niezgody z prawem, dobrymi obyczajami lub w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) użytkownik nie dokonuje logowania do swojego Konta przez okres następujących do sobie 90 dni;

15. Z chwilą zamknięcia Konta użytkownika, użytkownik traci dostęp do swojego Konta i założonego profilu.

16. Zamknięcie Konta na zasadach określonych powyżej w pkt. IV.13-15 nie powoduje usunięcia z Serwisu Materiałów Użytkownika, ani wygaśnięcia udzielonych przez użytkownika stosownie do treści pkt. V.6-7 upoważnień, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

V. Odpowiedzialność i zapewnienia użytkownika.

Upoważnienia udzielone przez użytkownika

1. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika lub korzystając z Serwisu w inny sposób, nie może podejmować działań, stosować technologii i/lub narzędzi zakłócających pracę systemu informatycznego Serwisu.

2. Materiały Użytkownika zamieszczane w Serwisie przez użytkowników nie mogą zawierać:

a) przekazów i treści sprzecznych z prawem lub z dobrymi obyczajami a w szczególności: naruszających prawa autorskie, pokrewne lub inne prawa i dobra prawem chronione, zawierających groźby, naruszających godność, prywatność, wizerunek lub pozostałe dobra osobiste innych osób, wulgarnych, pornograficznych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;

b) przekazów i treści propagujących działania prawem zakazane;

c) przekazów i treści promocyjnych i reklamowych, spamu, ”łańcuszków szczęścia”;

d) linków prowadzących do stron www zawierających treści o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a) – b);

e) przekazów, treści i zachowań łamiących zasady Netykiety(zasady poprawnego zachowania w sieci);

f) wirusów czy innych złośliwych programów (tzw. malware).

3. Z chwilą zamieszczenia materiałów przez Użytkownika ich w Serwisie stają się one powszechnie dostępne. Administrator udostępnia użytkownikom odpowiednie miejsce w ramach Serwisu w celu umożliwienia zamieszczania Materiałów Użytkownika, a w tym prezentowania i wymiany komentarzy oraz opinii, zamieszczania zdjęć, galerii i in. W związku z tym, rola Administratora ograniczona jest do przechowywania takich materiałów w systemie informatycznym. Użytkownicy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność (cywilną i karną) za wszelkie naruszenia przepisów prawa i dóbr prawem chronionych wynikające z ich działalności w ramach Serwisu tj. za korzystanie z zasobów i usług Serwisu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, jak również za zamieszczanie w Serwisie Materiałów Użytkownika naruszających przepisy prawa, prawem chronione dobra osób trzecich oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownik zamieszczając w Serwisie Materiały Użytkownika, gwarantuje i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność, iż posiada on wszelkie niezbędne prawa i/lub zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie tych materiałów w Serwisie oraz w inny sposób, przewidziany w pkt. V. 6-7 Regulaminu, a materiały te:

a) są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz nie naruszają praw osób trzecich i nie zawierają wad prawnych;

b) ich wykorzystanie na zasadach określonych w Regulaminie nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych, dóbr osobistych, praw z rejestracji znaku towarowego oraz innych praw czy dóbr prawem chronionych;

c) wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów pod przybraną przez użytkownika nazwą (nickiem) lub rozpowszechniania ich anonimowo,

5. Administrator zastrzega sobie prawo uniemożliwiania dostępu lub usuwania zamieszczanych przez użytkowników w Serwisie materiałów łamiących zasady Regulaminu, a w szczególności jego pkt. IV 2-4 oraz prawo do zamykania Kont i/lub blokowania dostępu do Serwisu użytkownikom dopuszczającym się w Serwisie rażących i uporczywych naruszeń. W przypadkach prawem wymaganych Administrator powiadomi użytkownika w drodze e-mail o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta i jego przyczynach.

6. Zamieszczając Materiały Użytkownika (tj. komentarze, rozwinięcia, dane, zdjęcia i inne materiały) w Serwisie użytkownik udziela jednocześnie Administratorowi nieodpłatnie licencji do korzystania z Materiałów Użytkownika (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Administratora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, a w tym technikami poligraficznymi, drukarskimi, reprograficznymi, magnetycznymi, informatycznymi, cyfrowymi, fotograficznymi, fonograficznymi, audialnymi, wizualnymi, audiowizualnymi, multimedialnymi, w dowolnym systemie, standardzie i formacie oraz na wszelkich rodzajach nośników, w tym także trwałe lub czasowe wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego; wprowadzanie do obrotu, najem, użyczanie we wszelkich systemach i kanałach obrotu egzemplarzami; publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie wszelkimi znanymi technikami i metodami; wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, we wszystkich systemach, technikach i technologiach. Udzielone Administratorowi upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania przez Administratora innym podmiotom zgody na korzystanie z Materiałów Użytkownika zamieszczanych w Serwisie.

7. Udzielone Administratorowi upoważnienia obejmują także zgodę (upoważnienie) na rozpowszechnianie wizerunków osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika zamieszczonych przez użytkownika w Serwisie, w zakresie ich rozpowszechniania określonym w pkt. IV 6 powyżej.

8. Upoważnienia, o których mowa w pkt. V 6-7 dotyczą każdoczesnego administratora Serwisu czyli zarówno aktualnego Administratora jak i jego następców prawnych i ew. podwykonawców.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.

2. Administrator w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w Regulaminie, poinformuje o tym niezwłocznie użytkowników poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na skuteczność praw nabytych przez Administratora na podstawie poprzednich wersji Regulaminu.

4. Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie,

5. Administrator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu. Administrator dołoży starań, by tego rodzaju przerwy następowały w godzinach nocnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo zawieszania lub zaprzestania udostępniania niektórych usług, dokonywania zmian funkcjonalności w obrębie tych usług, wprowadzenia odpłatności lub zmianę zasad odpłatności za udostępnianie usługi i wprowadzania innych zmian. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w powyższym punkcie, Użytkownik może wyrazić zgodę na płatność za poszczególne usługi, zaprzestać korzystania z usług płatnych lub zrezygnować ze świadczenia usług i usunąć Konto w Serwisie.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania cesji całości lub części praw i obowiązków wynikających z wydawania i/lub administrowania Serwisem na inne podmioty, co użytkownik przyjmuje do wiadomości i na co niniejszym wyraża zgodę.

9. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: admin@polskaniezwykla.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. I. 2 niniejszego Regulaminu i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa, przedmiot reklamacji, adres lub e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym). Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres lub e-mail składającego reklamację podany w reklamacji.

10. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: admin@polskaniezwykla.pl.

11. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 05.09.2018 roku.

Copyright © 2007 Polska Niezwyk�a
Wszystkie prawa zastrze�one. �adna cz�� ani ca�o�� serwisu nie mo�e by� reprodukowana ani przetwarzana w spos�b elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny. Nie mo�e by� u�yta do innej publikacji oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych bez pisemnej zgody Administratora serwisu.
Znajd� nas na